Chức vụ: Vụ trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/10/2018

Sinh ngày: 22/01/1972

Quê quán: Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/04/2002

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp