Chức vụ: Vụ trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/06/2019

Sinh ngày: 05/11/1966

Quê quán: Phong Thịnh – Thanh Chương - Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/09/1996

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ chính trị: Cao cấp