Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/03/2017

Sinh ngày: 26/02/1961

Quê quán: Tản Hồng - Ba Vì - Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/08/1993

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp