Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/06/2021

Sinh ngày: 10/12/1968

Quê quán: Nghi Trường - Nghi Lộc - Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/07/2007

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp