Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2022

Sinh ngày: 29/12/1975

Quê quán: Nại Hiên Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 17/12/2002

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Trình độ chính trị: Cao cấp