Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/09/2020

Sinh ngày: 16/04/1965

Quê quán: Xuân Quang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/03/1998

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: TS Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao Cấp