Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/09/2020

Sinh ngày: 26/10/1975

Quê quán: Lưu Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 29/04/2009

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp