Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 22/01/2024

Sinh ngày: 12/08/1978

Quê quán: Hòa Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Nơi ở hiện nay: Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/02/2007

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp