Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2022

Sinh ngày: 15/08/1963

Quê quán: Xã Nghi Ân - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/06/1993

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp