Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/02/2023

Sinh ngày: 08/02/1975

Quê quán: Minh Thành - Yên Thành - Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/04/2002

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp