Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/10/2017

Sinh ngày: 27/04/1971

Quê quán: Phú Cường - Ba Vì - Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 27/07/2000

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp