Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 22/01/2024

Sinh ngày: 04/10/1969

Quê quán: Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 18/11/1998

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp