Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/11/2016

Sinh ngày: 20/12/1964

Quê quán: Đại Hồng - Đại Lộc -Quảng Nam

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 01/09/1994

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính

Trình độ chính trị: Cao Cấp