Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2020

Sinh ngày: 21/03/1976

Quê quán: Trực Mỹ - Trực Ninh - Nam Định

Nơi ở hiện nay: Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/08/2000

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kỹ thuật

Trình độ chính trị: Cao cấp