Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2021

Sinh ngày: 26/01/1970

Quê quán: Hưng Đông – TP. Vinh – Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 31/07/2001

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp