Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2022

Sinh ngày: 20/11/1968

Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/10/1994

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp