Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/08/2019

Sinh ngày: 12/11/1967

Quê quán: Hải Hoài - Hải Lăng - Quảng trị

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 17/04/1999

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp