Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2022

Sinh ngày: 20/09/1964

Quê quán: Thọ Phú - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 08/03/1997

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế tài chính công

Trình độ chính trị: Cao Cấp