Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/12/2019

Sinh ngày: 10/01/1965

Quê quán: Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/03/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp