Chức vụ: Vụ trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/01/2022

Sinh ngày: 23/01/1970

Quê quán: Bắc Ninh

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 18/04/2003

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp