Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/02/2023

Sinh ngày: 08/11/1965

Quê quán: Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay:

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 07/03/1993

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Trình độ chính trị: Cao cấp