Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 07/01/2019

Sinh ngày: 09/06/1963

Quê quán: Quảng Trị

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/10/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp