Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 07/01/2019

Sinh ngày: 10/03/1970

Quê quán: Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/12/1998

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp