Chức vụ: Giám đốc

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/10/2019

Sinh ngày: 28/02/1975

Quê quán: Xuân Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/10/2001

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý công

Trình độ chính trị: Cao cấp