Chức vụ: Tổng biên tập

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/11/2017

Sinh ngày: 17/01/1966

Quê quán: Gia Tiến - Gia Viễn - Ninh Bình

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/05/1990

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Cử nhân

Trình độ chính trị: Cao Cấp