Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II gồm các phòng cụ thể như sau:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kiểm toán ngân sách 1;

- Phòng Kiểm toán ngân sách 2;

- Phòng Kiểm toán ngân sách 3;

- Phòng Kiểm toán ngân sách 4;

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án. 

(Trích theo Quyết định số 216  /QĐ-KTNN ngày  06  tháng 02  năm 2015 của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II)