Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V gồm các phòng cụ thể như sau:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 1;

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 2;

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 3;

- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1;

- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2.

(Trích theo Quyết định số: 218/QĐ-KTNN ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành V)