Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực IV gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV gồm: Văn phòng, Phòng Tổng hợp và tối đa không quá 05 phòng nghiệp vụ. Các phòng cụ thể như sau:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Nghiệp vụ 1;

d) Phòng Nghiệp vụ 2;

đ) Phòng Nghiệp vụ 3;

e) Phòng Nghiệp vụ 4;

g) Phòng Nghiệp vụ 5.

Văn phòng có Chánh văn phòng và các phó chánh văn phòng giúp việc Chánh văn phòng; các phòng có tr­ưởng phòng và các phó trư­ởng phòng giúp việc tr­ưởng phòng.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Kiểm toán trư­ởng quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà n­ước. 

(Trích theo Quyết định số  607/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)