Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực IX gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng. Kiểm toán trưởng, các Phó Kiểm toán trưởng do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX gồm: Văn phòng, Phòng Tổng hợp và tối đa không quá 05 phòng nghiệp vụ. Các phòng cụ thể như sau:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tổng hợp;

c) Phòng Nghiệp vụ 1;

d) Phòng Nghiệp vụ 2;

đ) Phòng Nghiệp vụ 3;

e) Phòng Nghiệp vụ 4;

g) Phòng Nghiệp vụ 5.

Văn phòng có Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng giúp việc Chánh văn phòng; các phòng có Tr­ưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Kiểm toán trưởng quy định sau khi có ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước.

(Trích theo Quyết định số 1426/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007)