Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khu vực XI gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XI gồm: Văn phòng, Phòng Tổng hợp và không quá 05 phòng nghiệp vụ. Các phòng cụ thể như sau:

    a) Văn phòng;

    b) Phòng Tổng hợp;

    c) Phòng Nghiệp vụ 1;

    d) Phòng Nghiệp vụ 2;

    đ) Phòng Nghiệp vụ 3;

    e) Phòng Nghiệp vụ 4;

    g) Phòng Nghiệp vụ 5.

    Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Kiểm toán nhà nước.

    Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng thuộc đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

    Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng do Kiểm toán trưởng quy định sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ.

    
(Trích theo Quyết định số 756/QĐ-KTNN  ngày  15/ 6/ 2011)