Cơ cấu tổ chức

Xem cỡ chữ

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Tin học gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Tổ chức của Trung tâm Tin học gồm:

a) Văn phòng;

b) Phòng Phát triển Ứng dụng;

c) Phòng Quản lý hệ thống và An toàn thông tin;

Văn phòng có Chánh Văn phòng và các phó văn phòng giúp việc Chánh văn phòng; các phòng có tr­ưởng phòng và các phó trư­ởng phòng giúp việc trưởng phòng.

Số lượng các đơn vị cấp phòng trong từng thời kỳ được xác định trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng thuộc Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.