Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế trong cộng đồng kiểm toán khu vực

Trong suốt chặng đường 28 năm hình thành và phát triển, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam luôn theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nền tài chính quốc gia nói riêng. Chặng đường phát triển đó có những mốc son quan trọng

KTNN tích cực, chủ động trên các diễn đàn đa phương

KTNN chính thức trở thành thành viên của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) năm 1996; thành viên Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) năm 1997; thành viên đồng sáng lập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) năm 2011; thành viên Ban Điều hành ASOSAI nhiều nhiệm kỳ (2009-2012; 2015-2018; 2018-2021; 2021-2024). Đặc biệt, với những đóng góp tích cực và trách nhiệm cho ASOSAI, KTNN Việt Nam được cộng đồng kiểm toán khu vực tín nhiệm và đánh giá cao trong vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 với dấu ấn là thành công của Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội năm 2018 và Tuyên bố Hà Nội về “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đánh dấu sự ra đời của 2 Nhóm công tác mới của ASOSAI về kiểm toán việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và kiểm toán quản lý khủng hoảng trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với thách thức của đại dịch Covid-19.

Những kết quả và thành tựu quan trọng này là minh chứng cho việc KTNN Việt Nam có thể đảm đương tốt các trọng trách quan trọng trong cộng đồng kiểm toán quốc tế, tạo được niềm tin và ủng hộ cao của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên và các tổ chức quốc tế.

Bước sang năm 2022, thế giới vẫn tiếp tục chịu tác động của đại dịch Covid-19 cùng với nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên, các hoạt động hợp tác đa phương của KTNN vẫn tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. KTNN tích cực tham gia đóng góp cho các Nhóm công tác của INTOSAI về kiểm toán môi trường; kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng; kiểm toán công nghệ thông tin; tác động khoa học, công nghệ trong hoạt động kiểm toán và dữ liệu lớn. Đặc biệt, các Nhóm công tác của KTNN đã tham gia xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động của các Nhóm công tác ASOSAI mới thành lập; Đề án nghiên cứu lần thứ 13 về “Kiểm toán từ xa - cơ hội và thách thức” và sửa đổi, hoàn thiện 13 quy chế hoạt động của ASOSAI.

Cuối năm 2022, KTNN Việt Nam tiếp tục có những đóng góp tích cực tại Hội nghị thương mại và phát triển lần thứ 13 của Liên hợp quốc về quản lý nợ với bài chia sẻ của Tổng Kiểm toán nhà nước về những bài học kinh nghiệm quý báu về giải pháp ứng phó với khủng hoảng nợ trong chủ đề chính “Xóa nợ, tái cơ cấu và phục hồi: Ứng phó với nợ trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu”. Bên lề Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký Hội nghị để trao đổi về triển vọng hợp tác, phát triển giữa 2 cơ quan.
 
KTNN Việt Nam củng cố và nâng tầm vị thế trong khu vực  

Năm 2023 mở ra triển vọng hợp tác quốc tế tươi sáng hơn cho quốc gia với trạng thái bình thường mới được thiết lập sau đại dịch Covid-19. Nhiệm vụ trọng tâm trong hợp tác đa phương năm 2023 là thực hiện xuất sắc vai trò thành viên Ban Điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024 với việc triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2022-2027; tổ chức thành công Đoàn lãnh đạo KTNN tham dự Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 59; tham gia tích cực các diễn đàn chuyên môn của ASOSAI về hợp tác liên khu vực, đề án nghiên cứu, hội thảo chuyên đề, kiểm toán hợp tác... Đặc biệt, trong thời gian tới, KTNN tập trung nguồn lực để thực hiện thành công Đề án ứng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT) ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 vừa được Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Theo lộ trình Đề án, giai đoạn 2023-2024, các hoạt động đối ngoại được ưu tiên cho công tác vận động ứng cử và bầu cử tại Đại hội ASOSAI lần thứ 16 năm 2024, đồng thời tăng cường năng lực cho Nhóm công tác của KTNN thực hiện vai trò thành viên UBKT. Giai đoạn 2025-2027, KTNN phối hợp với 1 SAI thành viên thuộc UBKT để chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế và trình Ban Điều hành thông qua Báo cáo kiểm toán tại Đại hội ASOSAI lần thứ 17 năm 2027. 

Đề án ứng cử thành viên UBKT ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 cho thấy, KTNN Việt Nam đã và đang quyết tâm xác lập, củng cố vững chắc vai trò chủ chốt, vị thế lớn mạnh của mình trong cộng đồng kiểm toán khu vực ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 và thành viên Ban điều hành 2021-2024. Việc KTNN lần đầu tiên ứng cử thành viên UBKT ASOSAI trong nhiệm kỳ 2024-2027 đánh dấu sự nâng tầm về mặt năng lực hội nhập và cấp độ chuyên môn trong hợp tác quốc tế. Điều này cũng khẳng định sự trưởng thành và phát triển của một cơ quan nhà nước còn khá trẻ trong cả phạm vi quốc gia, khu vực và thế giới. Nhiệm vụ này không chỉ tạo cơ hội để KTNN tiếp tục tạo môi trường, động lực cho đội ngũ kiểm toán viên rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong môi trường quốc tế mà còn là kênh truyền thông hiệu quả để nâng cao hình ảnh và tiếng nói của KTNN trong nước và quốc tế.

Theo đó, một số mục tiêu và kết quả chính mà KTNN đặt ra là việc trở thành thành viên UBKT ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 thể hiện cam kết mạnh mẽ của KTNN Việt Nam đối với cộng đồng kiểm toán khu vực về việc “là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” theo chủ trương nhất quán của Việt Nam; tiếp thu kinh nghiệm, tiếp tục ứng cử thành công và đảm nhiệm tốt vai trò kiểm toán viên độc lập cho các tổ chức quốc tế theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, cụ thể là ASEANSAI và INTOSAI trong giai đoạn 2021-2030; nâng cao vị thế của KTNN nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế, giúp quảng bá nền kiểm toán Việt Nam minh bạch, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong giai đoạn tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; quá trình ứng cử và thực hiện vai trò thành viên UBKT ASOSAI trong 3 năm tạo cơ hội để KTNN tăng cường năng lực trong lĩnh vực kiểm toán công về kiểm toán Quỹ tài chính quốc tế theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; nâng cao kỹ năng chủ trì cuộc kiểm toán theo hình thức phối hợp và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đây cũng là điều kiện tốt để KTNN Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp thu kinh nghiệm quốc tế cũng như nhiệm vụ hội nhập quốc tế của KTNN trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành.

Có thể nói, định hướng hợp tác đa phương của KTNN trong thời gian tới, đặc biệt việc ứng cử thành viên UBKT ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 ngay sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch và thành viên Ban Điều hành ASOSAI thể hiện cam kết, nỗ lực của KTNN Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Những thành tựu đạt được trong tiến trình phát triển nói chung và hội nhập quốc tế hơn 25 năm qua nói riêng (từ năm 1996) thể hiện quyết tâm vừa củng cố vị thế hiện có vừa thực hiện phương châm tập trung hợp tác chuyên môn theo chiều sâu, đảm bảo nguyên tắc “thực chất, hiệu quả” theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030./.

NGUYỄN BÁ DŨNG - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Theo Báo Kiểm toán