UBTVQH biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

(sav.gov.vn) - Chiều 27/4/2021, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 55, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh xảy ra liên tiếp và diễn biễn phức tạp, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thẩm quyền đã ban hành các quyết định giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp ( không thu tiền ): Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020 xuất cấp tổng số: 520,000 liều vắc xin loại lở mồm long móng; 614.299 lít hóa chất sát trùng gia súc ; 884 tấn hóa chất sát trùng thủy sản và trong năm 2018 xuất cấp 4.214,3 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương. Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hết số lượng vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng cấp phát cho nhân dân để phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 7; Khoản 2, Điều 12; Khoản 1, Điều 13 và Khoản 2, Điều 14 Luật Dự trữ quốc gia; căn cứ lượng tồn kho dự trữ quốc gia các mặt hàng vắc xin, thuốc sát trùng và hạt giống cây trồng hiện nay; để tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia nhằm có đủ lượng hàng sẵn sàng xuất cấp cho các địa phương khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1555/BTC-TCDT ngày 18/02/2021; ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 142/BKHĐT-KTDV ngày 12/01/2021; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản: số 7260/BNN-KH ngày 20/10/2020 về việc bổ sung vốn mua bù vắc xin và hỏa chất sát trùng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/4/2020; số 7419/BNN- KH ngày 27/10/2020 về việc bổ sung vốn mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2018; số 7989/BNN-KH ngày 17/11/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ trinh mua bù hàng dự trữ quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và số 421/BNN - KH ngày 01/12/2020 về việc rà soát, đánh giá tình hình dự trữ quốc gia và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1288/VPCP-KTTH ngày 27/02/2021; Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù các mặt hàng vắc xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/4/2020; mua bủ lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia.
 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp


Thẩm tra Tờ trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Hữu Quang cho biết, Thường trực Ủy ban cho rằng, trong bối cảnh hay xảy ra các diễn biến bất thường của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ở nhiều địa phương trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất nông nghiệp; đồng thời, để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, việc bố trí vốn để mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp là cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 13 của Luật Dự trữ quốc gia thì việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia là đúng thẩm quyền.

Về nguồn vốn, Ủy ban cho biết, căn cứ Tờ trình số 80/TTr-CP ngày 17/3/2021, Chính phủ đề nghị bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù các mặt hàng vắc xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020; mua bù lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia.

Thường trực Ủy ban có ý kiến, nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để bổ sung kinh phí mua bù các mặt hàng vắc xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020; mua bù lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia. Vì theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương được Quốc hội quyết định là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định cụ thể cho những nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ giải trình rõ hơn về việc thay đổi cơ cấu loại mặt hàng và số lượng bổ sung hạt giống lúa cao hơn so với số xuất cấp. Ủy ban Tài chính và Ngân sách xin dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù các mặt hàng vắc xin, hóa chất sát trùng đã xuất cấp từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/4/2020; mua bù lượng hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và mua bổ sung 2.310 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia.

Tại Phiên họp, 100% các thành viên UBTVQH biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của UBTVQH, giao Ủy ban Tài chính và Ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quôc hội ký chứng thực theo quy định./.

Khánh Vy