Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Kiểm toán nhà nước năm 2020

(sav.gov.vn) - Sáng 6/1/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành và Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và hơn 200 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) năm 2021 của cơ quan KTNN, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo cho biết: Năm 2020, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong ngành đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến các tổ chức, cán bộ, đảng viên được đông đảo cán bộ, công chức đồng tình, hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, đồng thuận trong toàn cơ quan. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, do vậy đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị, Pháp lệnh, các Nghị định, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở.

Trên cơ sở sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ và Lãnh đạo KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, QCDC đã được thực hiện nghiêm túc trong ngành KTNN và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của KTNN; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể của KTNN, phát huy cao độ sự nỗ lực và chủ động, tích cực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động KTNN; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực đạt nhiều kết quả; việc thực hiện các chế độ chính sách như nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng đều được triển khai kịp thời tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sáng về phẩm chất, đạo đức và tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.
 
Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, quá trình thực hiện QCDC của KTNN cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận đánh giá và khắc phục như: Việc thực hiện QCDC ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra; một số cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thể hiện hết trách nhiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho công chức, viên chức tham gia xây dựng và thực hiện QCDC còn chậm đổi mới phương thức hoạt động, có nơi, có lúc còn chưa thực sự hiệu quả; một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động còn có tư tưởng ngại va chạm, ý kiến đóng góp còn chung chung, thiếu cụ thể; chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện QCDC; chất lượng góp ý vào việc xây dựng các văn bản, đề án của ngành chưa cao.
 
Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc đã trình bày Báo cáo thực hiện dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân Nguyễn Quân Hiếu trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Cùng với đó là các ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ghi nhận và biểu dương những đóng góp và cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành trong suốt thời gian qua. Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định với tinh thần đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tạo nên sức mạnh, hoàn thành xuất sắc vụ chính trị năm 2020. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu trong năm 2021 công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan cần tiếp tục triển khai theo hướng nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác.
 
Quang cảnh hội nghị

Sau buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2020 đã hoàn thành chương trình đề ra. Với ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị đã dân chủ thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện QCDC năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện QCDC năm 2021 của cơ quan KTNN; Báo cáo thực hiện dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cũng đã thống nhất một số phương hướng, giải pháp chủ yếu trong việc thực hiện QCDC năm 2021.

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức KTNN năm 2020 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021 với tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Hà Linh