Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo nhiệm vụ tháng 11/2020: Kết thúc các Đoàn kiểm toán đợt 3/2020 trước ngày 30/11/2020

(sav.gov.vn - Ngày 11/11/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 11/2020.

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng KTNN báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2020 của toàn Ngành; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) báo cáo tình hình công tác KSCLKT của KTNN trong tháng 10/2020.

Tính đến đầu tháng 11/2020, KTNN đã cơ bản kết thúc các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán (KHKT) đợt 2 và 12/53 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 3, phát hành được 144 Báo cáo kiểm toán (BCKT); Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 7/14 Đoàn kiểm toán đợt 4/2020 thuộc KHKT bổ sung và đã triển khai 03 Đoàn kiểm toán.

KTNN đã hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021 gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV.

KTNN đã trả lời 12 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán; Vụ Tổng hợp đang hoàn thiện dự kiến danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án kiểm toán năm 2021 của các đơn vị; Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành định hướng Kế hoạch KSCLKT và các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021; Vụ CĐ&KSCLKT thực hiện nhiệm vụ KSCLKT năm 2020 theo kế hoạch, trong đó có 01 Đoàn thực hiện KSCLKT trực tiếp, kiểm soát việc tổ chức KSCLKT 04 Kiểm toán trưởng và 02 Đoàn kiểm soát đột xuất.

Trong tháng 10/2020, KTNN đã tổ chức công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức năm 2020; công tác phòng chống dịch vẫn tiếp tục được duy trì tại trụ sở cơ quan KTNN; tổ chức quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11/2020


Thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 11/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các KTNN chuyên ngành, khu vực: Kết thúc các Đoàn kiểm toán đợt 3/2020 trước ngày 30/11/2020, phát hành kịp thời toàn bộ BCKT trước 31/12/2020 (trừ các cuộc kiểm toán phát sinh).

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công tác lập BCKT đảm bảo chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán đảm bảo đúng pháp luật, đầy đủ bằng chứng; làm rõ và báo cáo Lãnh đạo KTNN đối với một số Đoàn kiểm toán có kết quả thấp theo báo cáo của Vụ CĐ&KSCLKT; yêu cầu các Đoàn kiểm toán ứng dụng đầy đủ, nghiêm túc các phần mềm hỗ trợ kiểm toán từng lĩnh vực đã ban hành; tập trung chỉ đạo hoàn thành Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV (2016-2021) với chất lượng tốt gửi về đơn vị chủ trì và Văn phòng KTNN theo hướng dẫn tại Công văn số 1008/KTNN-VP ngày 15/9/2020.

Vụ Tổng hợp: Hoàn thiện KHKT năm 2021 theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; hoàn thiện danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021 báo cáo Lãnh đạo KTNN; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế KSCLKT; tiếp tục KSCLKT theo kế hoạch và tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và KSCLKT; nghiên cứu rà soát tất cả các quy trình kiểm toán hiện nay để xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo hướng chỉ ban hành Quy trình kiểm toán chung và Quy trình kiểm toán các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đối với từng lĩnh vực kiểm toán cụ thể sẽ xây dựng các Hướng dẫn kiểm toán đảm bảo linh hoạt, sát hợp và dễ sửa đổi, bổ sung, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong thực tiễn hoạt động; chủ trì, phối hợp với Thanh tra KTNN và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tài liệu để tổ chức trao đổi, tập huấn, rút kinh nghiệm trong tháng 12/2020 về những hạn chế, tồn tại qua công tác KSCLKT và thanh tra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động quản lý nói chung và kiểm toán nói riêng.

Vụ Tổ chức cán bộ: Trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các quyết định tuyển dụng công chức của KTNN năm 2020; phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của KTNN; quy định đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động KTNN; tiếp tục triển khai xây dựng phương án thành lập Vụ Tài chính, phối hợp với Trường ĐT&BDNVKT xây dựng dự án thành lập Học viện Kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Vụ Pháp chế: Tham gia xét duyệt ngay từ khâu KHKT của cuộc kiểm toán để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản của KTNN năm 2020; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán; tích cực tham gia xây dựng các Luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; tiếp tục phối hợp với KTNN chuyên ngành III tập trung hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông và Điều khoản tham chiếu trình Tổng Kiểm toán nhà nước; nghiên cứu hợp tác với một số SAI có thế mạnh về CNTT, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức hoạt động, như KTNN Philippin... để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng phù hợp vào điều kiện của KTNN Việt Nam.

Thanh tra KTNN: Trình Lãnh đạo KTNN ban hành kết luận thanh tra các Đoàn đã kết thúc theo quy định và triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp Nhà nước và vai trò của KTNN”; tiếp tục thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH năm 2021.

Trung tâm Tin học: Triển khai chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hỗ trợ tốt các đơn vị sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng, phát triển và đào tạo CNTT trong toàn Ngành; quản trị, vận hành và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng các phần mềm của KTNN; chủ trì, phối hợp với Văn phòng KTNN và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo KTNN giải pháp tổng thể, tối ưu về bảo mật thông tin, tài liệu có liên quan đến bí mật Nhà nước, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động của ngành và các thông tin tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: Xây dựng Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV (2016-2021) và các báo cáo hàng năm như: Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Báo cáo bảo vệ bí mật Nhà nước, Báo cáo cải cách hành chính, Báo cáo kết quả hành động cuộc cách mạng 4.0, Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 01 về phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT về dự toán NSNN năm 2021, nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của KTNN; thực hiện các thủ tục mua sắm cơ sở vật chất cho ngành; tiếp tục thực hiện cải tạo trụ sở KTNN 116 Nguyễn Chánh; tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng phục vụ công tác tổng kết năm 2020.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án KTNN KV III, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, công trình Trụ sở KTNN khu vực I và Trụ sở KTNN khu vực XIII; rà soát lại các trang thiết bị phục vụ nhu cầu hoạt động để đảm bảo kịp thời đưa vào sử dụng khi dự án hoàn thành; báo cáo lãnh đạo KTNN các vấn đề vướng mắc, phát sinh để kịp thời giải quyết.

Ban QLDA CNTT: Đẩy nhanh việc xây dựng phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán; làm việc với các Bộ, ngành về việc cung cấp dữ liệu số; tiếp tục triển khai các dự án CNTT của KTNN./.

Khánh Vy