KTNN nghiệm thu đề tài nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ: Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

(sav.gov.vn) - Chiều 14/10/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình” (Đề tài) do TS. Nguyễn Văn Hồng - KTNN chuyên ngành IV và Ths. Vũ Nhật Anh - KTNN khu vực I đồng chủ nhiệm.

GS. TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về: Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Đề xuất những định hướng và giải pháp vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Báo cáo trước Hội đồng, Ban Đề tài cho biết: Hiện nay, kiểm toán theo định hướng rủi ro hay tiếp cận kiểm toán theo đánh giá rủi ro trở thành một xu hướng trong thực hiện kiểm toán, do các chủ thể kiểm toán khác nhau thực hiện để đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán. Những thành công trong cách tiếp cận kiểm toán theo định hướng rủi ro trong Kiểm toán độc lập trên thế giới và ở nước ta khẳng định tính hiệu quả và hiệu lực trong cách tiếp cận kiểm toán này, đặc biệt là trong bối cảnh gian lận trong lập và trình bày thông tin ngày càng tăng lên ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều bên sử dụng thông tin.

Trong thực tiễn kiểm toán do các cơ quan KTNN trên thế giới và do KTNN Việt Nam thực hiện có những điểm tương đồng trong hoạt động ngoại kiểm nói chung, đó là: Sự thay đổi của môi trường kinh doanh, pháp lý ảnh hưởng đáng kể tới việc trình bày và công bố thông tin của các đơn vị, tổ chức là đối tượng của KTNN; Rủi ro gian lận trong trình bày công bố thông tin tăng lên, đặc biệt là trong những lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao; Xây dựng công trình là một lĩnh vực như vậy với sự phức tạp trong quá trình thực hiện. Do đó, lựa chọn một cách thức kiểm toán thích hợp đem lại nhiều lợi ích cho cuộc kiểm toán, đặc biệt là những khía cạnh kiểm toán truyền thống (kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ) vẫn được đề cao trong các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng như hiện nay.
 

Theo Ban Đề tài, ngay cả khi việc tích hợp các nội dung kiểm toán trong một cuộc kiểm toán tăng lên, xuất phát từ nhu cầu của đơn vị sử dụng cũng như của xã hội, việc tập trung kiểm toán vào những khu vực rủi ro cũng phát huy những thế mạnh nhằm đạt được hiệu quả và hiệu lực kiểm toán tốt hơn. Trên thực tế, kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cùng với những nội dung khác được tích hợp trong một cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện phải đảm bảo thực hiện hiệu quả, hiệu lực. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một cách thức kiểm toán mới, phù hợp, hiệu quả và đạt được hiệu lực kiểm toán luôn đặt ra.

Ban Đề tài nhận định, việc thực hiện kiểm toán hiện tại của KTNN đã có những chuyển biến tích cực thể hiện trong kết quả kiểm toán, phương pháp kiểm toán và cả cách thức tiến hành cuộc kiểm toán. Sự thay đổi cách thức kiểm toán theo tiếp cận kiểm toán rủi ro có thể giúp tích hợp tốt nhất những nội dung kiểm toán trong một cuộc kiểm toán.

Nhấn mạnh về tính cấp thiết của Đề tài, Ban Đề tài cho rằng: Hiện nay, KTNN đã có Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 về “Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán” và đã ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN ngày 12/11/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, về cơ sở lý luận chưa có một đề tài nghiên cứu khoa học nào tập trung nghiên cứu việc vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình vì đây là một lĩnh vực mang tính đặc thù. Thực tiễn đánh giá rủi ro trong hoạt động kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình vẫn đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu cần phải hoàn thiện.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, Đề tài được kết cấu làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2 - Thực trạng vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 3 - Định hướng và giải pháp vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nhận xét về Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề chung về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; đặc điểm hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và những vấn đề chung về kiểm toán dự án này dựa trên đánh giá rủi ro.

Đề tài đã phân tích thực trạng vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán này trong hoạt động của KTNN, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện các phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Kết quả nghiên cứu mới của Đề tài là cơ sở để KTNN biên soạn, ban hành văn bản hướng dẫn việc vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình để áp dụng trong toàn Ngành.

Để hoàn thiện Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị, Ban Đề tài cần nghiên cứu, rà soát, sắp xếp lại một số nội dung nhằm làm nổi bật những kiến nghị, đề xuất của Đề tài, từ đó hướng dẫn những phương pháp tiếp cận mới trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, giúp Kiểm toán viên tham khảo trong quá trình thực hiện kiểm toán của mình...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao Ban Đề tài trong quá trình tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề tài, đồng thời khẳng định việc nghiên cứu đề tài khoa học “Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình” là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với hoạt động kiểm toán của KTNN nói chung.

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Đề tài nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện Đề tài và gửi lại Văn phòng Khoa học trong thời hạn là 01 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại Xuất sắc./.

M.Thúy