Hội nghị giao ban tháng 10/2020 của Kiểm toán nhà nước: Tập trung triển khai các Đoàn kiểm toán đợt 3 đảm bảo tiến độ, chất lượng

(sav.gov.vn) – Sáng 13/10/2020, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. Tại hội nghị, Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo đã báo cáo kết quả công tác tháng 9 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 10/2020 của toàn Ngành.

Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 10/2020, KTNN đã kết thúc 49/52 Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán (KHKT) đợt 2 và phát hành 105 Báo cáo kiểm toán (BCKT); Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 52/53 KHKT đợt 3/2020. KTNN đang hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của KTNN sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan để gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV. KTNN đã trả lời 16 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán.

Vụ Tổng hợp đang tổ chức thẩm định dự kiến danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án kiểm toán năm 2021 của các KTNN chuyên ngành và khu vực. Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) năm 2020 theo kế hoạch; phát hành 03 báo cáo KSCLKT đột xuất, 02 báo cáo KSCLKT trực tiếp; thực hiện kiểm soát việc tổ chức KSCLKT 02 Kiểm toán trưởng; xây dựng dự thảo Kế hoạch KSCLKT và các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021.

Nổi bật trong tháng 9/2020, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. KTNN đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV và Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của KTNN”.

Tại Hội nghị, các đơn vị thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9/2020 và kế hoạch công tác tháng 10/2020, đồng thời thảo luận, cho ý kiến xung quanh việc triển khai KHKT đợt 3.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 9/2020, đồng thời chỉ đạo toàn Ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhất là trong công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán để giảm bớt khó khăn cho đơn vị; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; không ngừng đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả; tăng cường phối hợp, trao đổi giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành để xử lý vấn đề trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động kiểm toán…

Về kế hoạch công tác tháng 10/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các  KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tiếp tục triển khai các Đoàn kiểm toán đợt 3/2020 đảm bảo các cuộc kiểm toán kết thúc trước ngày 30/11/2020 và phát hành kịp thời toàn bộ BCKT trước 31/12/2020.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp.

Vụ Tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 để gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; hoàn thiện danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021 báo cáo Lãnh đạo KTNN; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy trình kiểm toán của KTNN; sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và xây dựng các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển dụng công chức của KTNN năm 2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của KTNN; tổng hợp góp ý của các đơn vị về quy định đánh giá, xếp loại công chức, viên chức KTNN.

Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thiện các dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản của KTNN năm 2020; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...
Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN, tiếp tục phối hợp với KTNN chuyên ngành III hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông để lấy ý kiến các SAI; tiếp tục hiệu đính, biên tập các tài liệu chuyên môn đã dịch làm tài liệu tham khảo cho Ngành.

Thanh tra KTNN trình Lãnh đạo KTNN ban hành các kết luận thanh tra các đoàn đã kết thúc theo quy định; tăng cường thanh tra đột xuất siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức Hội thảo ”Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp Nhà nước và vai trò của KTNN”; thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH năm 2021.

Trung tâm Tin học tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng, phát triển và đào tạo CNTT trong toàn Ngành; hoàn thiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trên thiết bị di động; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN, rà soát, kịp thời khắc phục các bất cập, vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động của ngành và các thông tin tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Ban QLDA CNTT nghiệm thu các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán; làm việc với các Bộ, ngành về việc cung cấp dữ liệu số; tiếp tục triển khai các dự án CNTT của KTNN./.

Hà Linh