Kiểm toán nhà nước thông báo Kết quả thi tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2020

(sav.gov.vn) - Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-KTNN ngày 01/6/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2020.

Căn cứ kết quả thi của các thí sinh. Hội đồng tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 (Đợt 2) kỳ thi tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2020 (theo danh sách đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước nhận đơn của các thí sinh đề nghị phúc khảo từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 22/10/2020 (Đơn đề nghị phúc khảo gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước số 116 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)./.

Xem Thông báo tại đây

K.Vy