Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 16/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tổ chức họp để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư BCS, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì phiên họp.

  
Tại cuộc họp, đồng chí Doãn Anh Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN trình bày tờ trình Ban Thường vụ (BTV) về việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng tổ chức đảng năm 2016.
 
Theo đồng chí Doãn Anh Thơ, căn cứ Hướng dẫn số 195-HD/ĐU ngày 2/12/2016 của Đảng ủy KTNN về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016. Căn cứ vào: Quá trình theo dõi hoạt động của các tổ chức đảng trong năm và kết quả xếp loại của Hội đồng thi đua KTNN; đề nghị đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016 của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; qua kết quả đánh giá thi đua của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN, Ban Tổ chức Đảng ủy đã phối hợp với Văn phòng Đảng-đoàn thể thực hiện nghiêm túc, khách quan quá trình đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng; xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và việc công nhận đảng viên xuất sắc, khen thưởng đảng viên năm 2016 theo đúng hướng dẫn quy định. 
 
Đồng chí Doãn Anh Thơ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy KTNN trình bày tờ trình tại Hội nghị
 
Theo đó, năm 2016, có 32/32 tổ chức cơ sở đảng đề nghị xếp loại “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 11/32 đơn vị “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Sau khi thẩm định có 11 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, gồm: Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN; Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; Đảng bộ bộ phận Vụ Tổng hợp; Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế; Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ia; Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành V; Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI; Đảng bộ KTNN khu vực II;  Đảng bộ KTNN khu vực IV; Chi bộ KTNN khu vực IX; Đảng bộ KTNN khu vực XI. Ngoài ra, có 21 tổ chức cơ sở đảng đủ tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Chi bộ Vụ Chế độ & KSCLKT; Chi bộ Vụ Pháp chế; Chi bộ Thanh tra KTNN; Chị bộ Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Đảng bộ bộ phận chuyên ngành Ib; Đảng bộ bộ phận chuyên ngành II; Đảng bộ bộ phận chuyên ngành III; Đảng bộ bộ phận chuyên ngành IV; Đảng bộ bộ phận chuyên ngành VII; Đảng bộ KTNN khu vực I; Đảng bộ KTNN khu vực khu vực III; Đảng bộ KTNN khu vực khu vực V; Đảng bộ KTNN khu vực VI; Đảng bộ KTNN khu vực VII; Đảng bộ KTNN khu vực VIII; Đảng bộ KTNN khu vực X; Đảng bộ KTNN khu vực XII; Chi bộ Trung tâm Tin học; Chi bộ Báo Kiểm toán; Chi bộ Trường Đào tạo &Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Chi bộ Trung tâm Tin học. 
 
Qua quá trình thảo luận, xem xét, Ban Thường vụ thống nhất biểu quyết về kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016. Kết quả đạt tỷ lệ tán thành 100% như danh sách được nêu trên.
 
Về xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2016, Ban Thường vụ thống nhất bỏ phiếu biểu quyết lựa chon 03/07 đơn vị do Ban Tổ chức Đảng ủy đề xuất. Kết quả Chị bộ Vụ Tổng hợp, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI và Đảng bộ KTNN khu vực IV nhận được 100% số phiếu của Ban Thường vụ. 
 
Về khen thưởng Giấy khen cho tổ chức đảng cấp dưới có thành tích đặc biệt xuất sắc về từng lĩnh vực trong năm, Ban Thường vụ thống nhất biểu quyết lựa chọn 04 đơn vị: Chị bộ Vụ TCCB; Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế; Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ia; Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành V. 
 
Về việc công nhận đảng viên xuất sắc và khen thưởng đảng viên năm 2016, trên cơ sở công văn hướng dẫn và kết quả đánh giá của các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; kết quả Thanh tra KTNN; kết quả Hội đồng Thi đua-Khen thưởng KTNN và đề nghị của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng-Đoàn thể thảo luận và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN xét công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 cho 205 đảng viên. 
 
Về xét khen thưởng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan TW cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2012-2016), qua thẩm định, Ban Tổ chức đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xét đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan TW tặng Bằng khen cho 06 cá nhân, gồm các đồng chí: Đào Văn Dũng - Đảng bộ Vụ Tổng hợp, Phạm Văn Học - Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ia, Trần Nhật Thành - Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI, Nguyễn Thành Duy - Đảng bộ KTNN khu vực I, Nguyễn Văn Kỷ - Đảng bộ KTNN khu vực VIII và Mai Văn Tân - Đảng bộ KTNN khu vực XIII. Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
 
Ngoài ra, Ban Thường vụ cũng biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% việc tặng Giấy khen cho 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và đồng thời đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành năm 2016. 
 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu, Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng-Đoàn thể rà soát lại số liệu, hoàn thiện danh sách đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn trên cơ sở đối chiếu với kết quả thi đua chính quyền; khẩn trương hoàn thành biên bản và các thủ tục cần thiết để trình Bí thư Đảng ủy ký ban hành./.
 
Phương Vân