ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH
 


 
- Chức vụ:
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
01/07/2018
- Sinh năm:
1963
- Quê quán:
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Ngày vào Đảng CSVN:
20/03/1991
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Thạc sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp