Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia gồm các phòng cụ thể như sau:

-     Phòng Tổng hợp;

-     Phòng Kiểm toán ngân sách 1;

-     Phòng Kiểm toán ngân sách 2;

-     Phòng Kiểm toán ngân sách 3;

-     Phòng Kiểm toán doanh nghiệp;

-     Phòng Kiểm toán đầu tư dự án.

(Trích theo Quyết định số 213  /QĐ-KTNN ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia)