Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib gồm các phòng cụ thể như sau:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kiểm toán Ngân sách 1;

- Phòng Kiểm toán Ngân sách 2;

- Phòng Kiểm toán Ngân sách 3;

- Phòng Kiểm toán Doanh nghiệp;

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án.

(Trích theo Quyết định số: 228 /QĐ-KTNN ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib)