Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III gồm các phòng cụ thể như sau:

- Phòng Tổng hợp;

 - Phòng kiểm toán ngân sách 1;

- Phòng kiểm toán ngân sách 2;

- Phòng kiểm toán ngân sách 3;

- Phòng kiểm toán ngân sách 4;

- Phòng kiểm toán đầu tư dự án.

(Trích theo Quyết định số 212 /QĐ - KTNN, ngày  06   tháng 02   năm 2015 của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III)