Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV gồm: Kiểm toán trưởng và các Phó Kiểm toán trưởng.

2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV gồm các phòng cụ thể như sau:

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 1

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 2

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 3

- Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 4

  (Trích theo Quyết định số 201 /QĐ-KTNN ngày 05/02/2015 của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV)