Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Cơ cấu tổ chức

 

1. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các viên chức và người lao động. Giám đốc, Phó Giám đốc do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

2. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có các đơn vị cấp phòng và tương đương, bao gồm:
a) Văn phòng;
b) Phòng Tài chính - Kế toán
c) Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng;
d) Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; 
e) Phòng Thư viện và Thông tin khoa học.
f) Khoa kiến thức cơ sở; 
g) Khoa kiến thức chuyên ngành; 
h) Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán; 
i) Viện Nghiên cứu khoa học kiểm toán;
k) Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ; 
l) Chi nhánh Cửa Lò;
m) Chi nhánh Phía Nam;

3. Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, viên chức và người lao động; các phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, viên chức và người lao động; Chi nhánh có Trưởng Chi nhánh, các Phó trưởng Chi nhánh, viên chức và người lao động. Các khoa có Trưởng  khoa, các Phó Trưởng khoa, viên chức, người lao động; Viện Nghiên cứu có Viện trưởng, các Phó viện trưởng, viên chức, người lao động; Trung tâm có Giám đốc trung tâm, Phó giám đốc Trung tâm và viên chức, người lao động. Các chức danh Trưởng Chi nhánh, Viện trưởng, Giám đốc trung tâm, Trưởng khoa là bộ phận tương đương cấp phòng của Kiểm toán nhà nước. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo, quản lý của bộ phận trực thuộc theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

4. Viện Nghiên cứu khoa học kiểm toán; Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ, Chi nhánh Cửa Lò, Chi nhánh Phía Nam, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán có con dấu và tài khoản riêng.

5. Nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trực thuộc do Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán quyết định theo phân cấp của Kiểm toán nhà nước. 

6. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng và tương đương do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.