Báo Kiểm toán

Cơ cấu tổ chức

1. Tổ chức bộ máy của Báo Kiểm toán gồm có:

a) Văn phòng;

b) Phòng Thư ký – biên tập;

c) Phòng Phóng viên;

d) Phòng Hợp tác truyền thông;

đ) Phòng Truyền thông đa phương tiện.

2. Báo Kiểm toán gồm có: Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, các Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

Tổng biên tập do Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm sau khi thống nhất ý kiến bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng biên tập và viên chức lãnh đạo cấp phòng của Báo Kiểm toán được thực hiện theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của Kiểm toán nhà nước.

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Tổng biên tập Báo Kiểm toán quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

4. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Báo Kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Báo Kiểm toán.

(Trích theo Quyết định số 1078/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)