Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 24/10/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 24/12/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vth@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 24/10/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản