LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH Ib
 
ÔNG TRẦN VĂN HẢO




* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/08/2017

* Sinh ngày: 20/11/1968

* Quê quán: Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/10/1994

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế toán

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG PHAN VĂN CHƯƠNG




* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 07/2011

* Sinh ngày: 02/09/1957

* Quê quán: Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 15/01/1986

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG TRẦN VĂN HOÀNG




* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 07/2011

* Sinh ngày: 10/04/1960

* Quê quán: Cẩm Huy - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/02/1985

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Kỹ sư, Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN VĂN QUỐC




* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/02/2013

* Sinh ngày: 20/06/1966

* Quê quán: Hải Dương

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/08/1985

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐẶNG VIỆT DŨNG




* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/11/2016

* Sinh ngày: 10/10/1959

* Quê quán: Lam Điền - Chương Mỹ - Hà Nội

* Nơi ở hiện nay: 72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/06/1990

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp