Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Tên văn bản: Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 05/10/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 05/12/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vcd@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 05/10/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản