Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng
Tên văn bản: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 30/09/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 30/11/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: tccb@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 30/9/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản