Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 20/09/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 20/11/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Quy trình kiểm toán của KTNN - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vcd@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 20/9/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản