Tin hoạt động
Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Chính phủ
(kiemtoannn.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020”.
 
Nghị Quyết được ban hành nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác PCTN, thực hiện thắng lợi “Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020” đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/4/2016 tại Nghị quyết số 142/2016/QH13; được Chính phủ triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
 
Chương trình hành động là kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng; là căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước (Bộ, ngành, địa phương), các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN.
 
Chương trình yêu cầu bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, bất kể người đó là ai. Tiến hành, kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cức, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không thể tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN.
 
Nghị quyết nêu rõ: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 phải khả thi, mang tính thực tế, tránh hình thức, đảm bảo tính đồng bộ.
 
Theo Nghị quyết, có 8 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện từ nay đến năm 2020. Cụ thể: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; Nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN.
 
Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong “Chương trình hành động” có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác PCTN để triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo Chương trình hành động và kến hoạch của từng Bộ, ngành, địa phương, đơn vị; Các Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thức hiện Chương trình hành động với Chính phủ theo các kỳ thống kê quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN.
 
Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động này.
 
Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN. Về kinh phí thực hiện Chương trình, Nghị quyết nêu: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách trung ương để triển khai Chương trình./.
 
Thanh Trang
Các bài đã đăng