Tin hoạt động
Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 21/11/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN về "Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng(TCNH)".

Quy trình gồm 5 Chương và 19 Điều, quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán các tổ chức TCNH do KTNN thực hiện. Đồng thời, quy định những nội dung cụ thể, mang tính đặc thù đối với kiểm toán các tổ chức TCNH theo 4 bước cụ thể: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Quy trình kiểm toán các tổ chức TCNH áp dụng cho các đơn vị trực thuộc KTNN, các Đoàn KTNN và các tổ chức, cá nhân có liên quan, khi thực hiện cuộc kiểm toán đối với các đơn vị là các tổ chức TCNH mà Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoặc có cổ phần vốn góp của Nhà nước; các tổ chức TCNH khác theo đề nghị của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

Đối với các doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức TCNH, nhưng hoạt động kinh doanh các ngành nghề khác ngoài lĩnh vực TCNH, được thực hiện kiểm toán theo Quy trình kiểm toán doanh nghiệp của KTNN; Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức TCNH có thụ hưởng Ngân sách nhà nước (NSNN) thì riêng phần NSNN cấp được thực hiện kiểm toán theo Quy trình kiểm toán NSNN của KTNN; Khi kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức TCNH, được thực hiện kiểm toán theo Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình của KTNN.

Cũng theo Quy trình, khi thực hiện cuộc kiểm toán các tổ chức TCNH, Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán, phải tuân thủ các quy định tại Quy trình kiểm toán của KTNN và các quy định tại Quy trình này; Tùy theo đặc điểm, tính chất của từng cuộc kiểm toán có thể áp dụng các nội dung kiểm toán như: kiểm toán tài chính; kiểm toán tuân thủ; kiểm toán hoạt động, hoặc kết hợp cả 3 nội dung kiểm toán này.Riêng về kiểm soát chất lượng kiểm toán và Tài liệu, hồ sơ kiểm toán, Quyết định yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy trình kiểm toán của KTNN.

Về thực hiện kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Đoàn KTNN:

Tổ chức công bố Quyết định kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán; thông báo KHKT tổng quát; nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật; thống nhất sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn KTNN và đơn vị được kiểm toán.

Tiến hành kiểm toán theo các bước: Thu thập các thông tin bổ sung để hoàn thiện KHKT chi tiết; Thu thập bằng chứng kiểm toán; Ghi chép tài liệu, hồ sơ kiểm toán; Tổ trưởng Tổ kiểm toán kiểm tra, soát xét các phần việc kiểm toán do KTV thực hiện; Kiểm toán viên lập và ký Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các Đoàn KTNN theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Luật KTNN.

Chương V của Quy trình kiểm toán của KTNN và Quy trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN ban hành tại Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trường hợp trong quá trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN có khiếu nại của đơn vị được kiểm toán thì thực hiện theo quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do KTNN ban hành./.

Thanh Trang
Các bài đã đăng